JEDNIČKA Poradenské centrum

Poradenské centrum

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.


ŠPP se věnuje:

 • vytváření pozitivního klimatu školy
 • péči o žáky s potřebou podpůrných opatření
 • intervenci při aktuálních problémech
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům a zákonným zástupcům
 • poskytování možnosti žákům řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak osobního vývoje
 • podpoře úspěšného zvládání školní docházky
 • vykonávání preventivní, pedagogické, koordinační a poradenské činnosti, která je určena žákům a jejich zákonným zástupcům a také pedagogickým pracovníkům školy
 • primární prevenci rizikových projevů chování
 • ŠMP organizuje spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), Policií ČR, Probační a mediační službou, Pedagogicko - psychologickými poradnami a dalšími poradenskými zařízeními, Úřadem práce, neziskovými organizacemi
 • koordinaci primárně preventivních aktivit na škole

Členové poradenského pracoviště

Výchovný poradce: 

Kariérní poradce: 

Školní metodik prevence: 

Školní speciální pedagog: 

Sociální pedagog:Kariérní poradce

Mgr. Hana Kalábová

Tel.: 704 166 418

E-mail: [email protected]


Konzultační hodiny:

Na základě telefonické domluvy


Náplň práce kariérového poradce:

 • zjistit profesní zájem žáků, sebepoznání žáka
 • zajistit účast žáků a rodičů na výstavách a přehlídkách škol
 • seznámit žáky s možností volby povolání
 • seznámit žáky s trhem práce v Moravskoslezském kraji a ČR
 • besedy o studijních a učebních předmětech
 • informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU
 • organizovat exkurze do středních škol, firem a podniků v Krnově a okolí
 • zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek na SŠ a SOU
 • vyhodnotit přijímací řízení

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Jana Hradečná 

E-mail: [email protected]

Tel.: 774 383 926

 

 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou v oblasti primární prevence rizikového chování,
 • koordinuje a realizuje Minimální preventivní program školy
 • věnuje se prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu,
 • snaží se rozpoznat osobní problémy u žáků a snaží se jim pomoci,
 • spolupracuje s orgány místní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence nežádoucích jevů,
 • v případě nežádoucích jevů kontaktuje odpovídající odborné pracoviště,
 • zprostředkovává učitelům i rodičům odborné informace o metodách, programech, projektech,
 • účastní se odborně zaměřených akcí a vzdělávání

 

Konzultace

První středa v měsíci 14:00 – 16:00

V jinou dobu po předchozí domluvě

Výchovný poradce

Mgr. Marcela Švecová

E-mail: [email protected]

Tel.: 704 836 642


I. Poradenské činnosti

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro tyto žáky.
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

II. Metodické a informační činnosti

 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
  • v otázkách kariérového rozhodování žáků,
  • s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
  • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
  • v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Speciální pedagog

Mgr. et Mgr. Lenka Nováková
E-mail: [email protected]

Konzultační hodiny:
Každou středu od 14:00 – 16:00
V jinou dobu po předchozí domluvě.

Náplň práce školního speciálního pedagoga:

 • realizuje depistážní, diagnostické a intervenční činnosti - vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami a zajišťuje jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • zajišťuje odbornou podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb
 • vede individuální i skupinové hodiny speciálně pedagogické péče
 • podílí se na tvorbě plánů pedagogické podpory či individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • poskytuje metodickou podporu vyučujícím při práci se žáky se SVP, individuální konzultace s pedagogickými pracovníky, koordinuje práci asistentů pedagoga
 • podílí se na úpravě školního prostředí při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • poskytuje odborné konzultace a poradenství v oblasti speciální pedagogiky žákům, zákonným zástupcům či pedagogickým pracovníkům
 • podílí se na koordinaci aktivit pro žáky s podpůrnými opatřeními a pro jejich zákonné zástupce  
 • participuje na kariérovém poradenství - volba vzdělávací dráhy žáka, individuální provázení žáka
 • spolupracuje s dalšími odbornými institucemi (PPP, SPC, SVP, OSPOD apod.)


Sociální pedagog

Bc. Barbora Seidlerová

E – mail: [email protected] Tel.:  777 433 883 

Konzultační hodiny:

Každou středu od 14:00 – 16:00

V jinou dobu po předchozí domluvě.

Náplň práce sociálního pedagoga:

o   podporuje zájem o vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

o   zajišťuje prevenci obtíží v oblasti chování žáků

o   V případě zájmu provádí vzdělávání pedagogů školy a zvyšování jejich povědomí v sociálních otázkách.

o   Posiluje komunitní charakter školy.

o   Spolupracuje s obcemi, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi.

o   Provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci.

o   Zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení.

o   Vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou.

o   Zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí/žáků (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita atd.).

o   Poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu žáků do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky).

o   Koordinuje ve spolupráci s karierovým poradcem kariérové poradenství, spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, vychovateli, asistenty, žáky, rodiči, úřady práce a organizacemi, které se zabývají kariérovým poradenstvím.

o   ve spolupráci s výchovným poradcem organizuje mentorské programy, exkurze, besedy, dny otevřených dveří.

o   zajišťuje podporu při přijímacím řízení (pomoc sociálně znevýhodněným žákům s agendou spjatou s přijímacím řízením – příprava a odesílání přihlášek, odevzdání zápisových lístků, odvolání a výběr náhradní školy)

o   spolupracuje na realizaci příležitostných tematických programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů s preventistou  sociálně patologických jevů

o   pomáhá při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy