JEDNIČKA Školská rada

Školská rada

Členové

Ke dni 1. 1. 2024 jsou členy školské rady:
 
za zákonné zástupce: 

Andrea Chludová
Ing. Karel Oubělický
 
za pedagogické pracovníky:
Mgr. Veronika Brazitiku

Mgr. Zuzana Šupáková
 
za zřizovatele: 

Mgr. Kamil Trávníček

Ing. Josef Staněk

Obecná ustanovení

I. Školská rada byla zřízena dnem 1. 1.2006 na základě usnesení RM Krnova.

 

II. Školská rada má 6 členů:

 • třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel.
 • třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
 • třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 

III. Ve své činnosti se řídí školská rada ust. § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, školský zákon).

 

IV. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

V. Hlavní úkoly ŠR

 • vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování státní správy
 • schvaluje výroční zprávu
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům